hình ảnh
"Tôi biết tôi đang đi đâu. Tôi biết sự thật. Tôi không cần phải trở thành người mà bạn muốn tôi trở thành. Tôi tự do để trở thành người mà tôi muốn."
- Muhammad Ali -