hình ảnh
"Nếu bạn không thể bay, hãy chạy.
Nếu bạn không thể chạy, hãy đi.
Nếu bạn không thể đi, hãy bò.
Nhưng làm gì đi nữa, bạn cũng phải tiếp tục tiến lên phía trước."
- Martin Luther King. Jr. -