Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm điều đó bằng cả trái tim  I  Thầy Pháp Hòa


--------------------------------------------


Sen búp xin tặng người


Một vị Phật tương lai.