Đính chính:


Công văn của Luật sư gửi cho Hội là Bản đề nghi chứ không phải là đơn kêu cứu. (Thông tin từ LS. Lê Ngọc Luân)