hình ảnh
Bạn bè có được chính là khi tôi thành công, người ấy không đố kị.
Khi tôi sa sút người ấy không xem thường.