Còn bạn, bạn nhớ nhất hình ảnh nào trong đại dịch?