Cho em hỏi buổi đầu đi học đại học học hoá đại cương vô cơ em đi trể hay nghĩ thì có sao không ạ