hình ảnh
Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là BẢN LĨNH !