hình ảnh
Cách tạo sản phẩm từ mô hình.
Ý tưởng:
- Mô hình nhà bên trong và bên ngoài thông qua sản phẩm, đa dạng về mẫu.
- Theo dòng thời gian.