JRFX là nhà môi gii ngoi hi ni tiếng được đăng ký vào năm 2010 vi 12 năm kinh nghim hot động n định. Trong quá trình phát trin, Vi đội ngũ tài chính giàu kinh nghim, JRFX cam kết mang đến cho khách hàng nhng sn phm cht lượng cao, dch v cht lượng cao, h tr k thut và kinh nghim giao dch. V sn phm đầu tư, JRFX(www.jrfx.com/?307) cung cp các loi tài sn cht lượng cao và đa dng, bao gm ngoi hi, kim loi quý, c phiếu và ch s, v.v. Sau đây là để tr li câu hi s khác bit gia kim loi quý JRFX và ngoi hi là gì.

S khác bit gia kim loi quý JRFX và ngoi hi là gì

Th trường giao dch thì khác: Ngoi hi hin là sn phm đầu tư quc tế n định nht. Khi lượng giao dch hàng ngày rt ln, hot động th trường và s lượng người tham gia đã vượt xa so vi c phiếu, hp đồng tương lai và các sn phm giao dch khác. Mc dù th trường kim loi quý bt đầu mun và quy mô th trường nh hơn th trường ngoi hi, nhưng nó đã phát trin cc kỳ nhanh chóng, và có nhng th trường giao dch hoàn chnh và trưởng thành trên toàn thế gii.

hình ảnh

Các loi sn phm khác nhau: Kim loi quý ch yếu đề cp đến 8 nguyên t kim loi bao gm vàng, bc và các kim loi nhóm bch kim (ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum), trong đó vàng và bc là sn phm giao dch kim loi quý tương đối ph biến trên th trường tài chính, và các loi sn phm đầu tư bng kim loi quý còn hn chế và sn phm tương đối đơn l. Đầu tư ngoi hi là hành vi trao đổi gia các loi tin t khác nhau do các nhà đầu tư thc hin nhm thu được li tc đầu tư. Có nhiu loi sn phm đầu tư trên th trường ngoi hi và s lượng các cp tin t trong các giao dch ngoi hi là hơn hàng chc cp.

Ri ro giao dch là khác nhau: T l đòn by ca hot động đầu cơ ngoi hi cao ti vài trăm ln, trong khi t l đòn by do sàn giao dch kim loi quý đặt ra là tương đối thp, ngược li, khi có s đánh giá sai lm trong đầu tư, do ri ro mt mát gây ra. khuếch đại đòn by, đầu cơ kim loi quý s tương đối thp hơn nhiu so vi đầu cơ ngoi hi.

Mc dù có nhiu đim khác bit gia kim loi quý và ngoi hi nhưng đều là sn phm đầu tư rt tt cho nhà đầu tư, nhà đầu tư có th la chn hình thc đầu tư phù hp vi mình để tham gia giao dch theo nhu cu đầu tư thc tế ca mình. Là mt nn tng giao dch toàn din, JRFX cho phép các nhà đầu tư đăng ký tài khon giao dch ngoi hi và kim loi quý min phí, tham gia vào các giao dch đầu tư kim loi quý và ngoi hi, đồng thi đạt được li nhun đầu tư.