Buổi 4: Đọc vị thị trường qua đồ thị nến Candestic – phần 2


• Bài 3 chúng ta đã học được 3 dạng mẫu hình nến cơ bản (bản chất của nến)


- Dạng nến Xanh tăng giá – Luôn phải có suy nghĩ – Bên Mua làm chủ cuộc


chơi (người ta là đạo diễn)


+ Dạng nến xanh dài tăng giá


+ Dạng nến xanh tăng giá Marubozu


- Dạng nến đỏ giảm giá – Luôn phải có suy nghĩ – Bên bán làm chủ cuộc chơi


+ Dạng nến đỏ dài giảm giá


+ Dạng nến đỏ giảm giá Marubozu


- Dạng nên cảnh báo


+ Các dạng nến Doji


+ Các dạng nến chú nùn – đỉnh xoay con vụ


+ Nến Shorting


*** Tổng kết bài 4- Phải học lại thật chắc 3 dạng mẫu nến cơ bản


- Tư duy đồ thị - nhìn lại đồ thị Vnindex – để chúng ta phân tích và chúng ta biết được các nến cơ bản vào các chu kì – vào các vùng đỉnh – vùng đáy của giá.