Các anh chị nào đã vật lộn trên thương trường để kinh doanh buôn bán thành công cho thằng em gà mờ này ít kinh nghiệm học hỏi? - kiếp nhân viên văn phòng quèn mãi không đủ ăn...:((