Quay là trúng nha trúng lớn hay nhỏ miền ko trật nha