Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 - sự kiện mà cả thế giới đều biết, riêng ĐCSTQ vẫn không thừa nhận, sự kiện mà "thế hệ già" ở Trung Quốc "ngại" nhắc đến và thế hệ trẻ ở Trung Quốc hoàn toàn không hay biết...