Em đang mang thai khoảng 5th, vì đã có 2 bé và vừa li dị ck nên không có đkien nuôi bé! Ac nào có đkien hoặc quen ai cần xin con nuôi không ạ?