Bố anh Long đi làm về: Chào Long của bố


Long: chào bố của Long


Bố: con không được nói vậy, con phải nói: con chào bố


Long: lằng nhằng quá, thôi bố không phải chào con nữa.


Bố::Sick::Sick::Sick: