Nhà bác Quang có 4 cô con gái nên thường trêu anh Long( gần 3 tuổi) là đến nhà bố vợ chơi. Anh Long rất thích, thường bảo ông nội cho đến nhà bố vợ chơi nhưng một hôm ông bảo: Long đi chơi bố vợ không?


Long: Không phải bố vợ mà là bố vợ vịt


Ông: ( hơi ngạc nhiên) sao lại bố vợ vịt


Long: bố vợ toàn vịt thì là bố vợ vịt


(thì ra nhà bác Quang nuôi vịt nên anh Long mới gọi thêm là bố vợ vịt)


:Laughing::Laughing::Laughing: