Xin hoi ban nào có lan kim xin truyền kinh nghiệm cho mính voi cám on