Đàn ông 30+ có tồn tại thứ gọi là tình yêu hay chỉ là quen phụ nữ chỉ để "chăn rau". Để có thêm sự lựa chọn cho bản thân? thật sự buồn và thể hiểu các a đang nghĩ gì!