Sau cơn mưa k phải trời sẽ tạnh mà trời chuyển sang bão. Mọi thứ sao ngày càng tệ đi thế này.phải làm j đây khi mọi thứ dường như quay lựng lại với mk