Muốn ngủ một giấc k cần tỉnh dậy vì tôi qua thất vọng về bản thân k tạo dựng dk j mà chỉ toàn phá hoại