E vừa kết hôn được 2tuần. Mẹ đẻ e kêu vàng cưới nhờ mẹ chồng cất dùm đi cho an toàn vì vợ chồng e khong có chỗ cất kín nên mẹ e sợ trộm cắp này kia khong an toàn. Mẹ chồng thì lúc cưới tới giờ khong nhắc gì đến vàng cưới theo mọi nguoi e có nên nhờ mẹ chồng giữ hộ khong ạ