Em dạo lòng vòng,toàn các anh chị gần băm mới kêu gào thảm thiết chuyện chồng con,nên em nghĩ em nên lo từ bây giờ đi là vừa...:Straightf: