Hè này đang đk nghỉ dài dài, m định thi học để thi lấy chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế. Đã b nào thi chưa? Chỉ m với.