Kinh doanh LPG Việt Nam (PVG) không hoàn thành kế hoạch năm 2021

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kinh-doanh-lpg-viet-nam-pvg-khong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2021-post290528.html

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kinh-doanh-lpg-viet-nam-pvg-khong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2021-post290528.html