Các bạn cho hỏi sữa nào trẻ tăng trưởng tốt hơn giữa 2 loại trên?