Lên tầng 12 nào, phù, phù... mệt quá


Linh nhà cũ đây nhé http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=231281