Chuyện đại sự...Cuộn giấy thông hành màu trắng tinh


Đại sự mình ta chỉ một mình


Tay cẩm thông dịch tâm ngồi tĩnh


Đại sự không thành buồn lòng kinh!P/s: Thơ vui hài giải trí cho bạn đọc