1. Đó là học 1 KÈM 1 Trực tuyến. Mình đã trải nghiệm 15 buổi và cháu đã tiến bộ rỏ rệt về phản xạ, độ tư tin giao tiếp với Cô giáo. Cháu tự giác canh giờ học và vào lớp học nhay trên IPAD. Mình có thể xem lại Video của toàn bộ buổi học để đánh giá. Và có thể đổi giờ học, đổi giáo viên thoải mái.
  2. Mình không còn phải chực chờ đưa đi đón về học ở Trung Tâm Ngoại ngữ. Mất thời gian, không hiệu quả, tốn kém...

Phụ huynh mình tham khảo ở đây nhé :

TẤT CẢ CÁC KHOÁ HỌC 1 KÈM 1 Tại KYNA ENGLISH:

1️⃣ 1 kèm 1 Tiếng Anh Online cho trẻ từ 3-18 tuổi:👇

https://tinyurl.com/TiengAnhOnline1Kem1

2️⃣ 1 kem1 Tiếng Anh Online Luyện Thị Đại Học :👇

https://tinyurl.com/1kem1LuyenThiDaihoc

3️⃣ 1 kèm 1 Luyện thi IELTS:

https://tinyurl.com/LuyenThiIELTS1Kem1

4️⃣ 1 kèm 1 cho người lớn, người đi làm: 👇

https://tinyurl.com/TiengAnh1KEM1nguoiLon

5️⃣ 1 kèm 1 môn TOÁN tiểu học :👇

https://tinyurl.com/1KEM1ToanTieuHoc

6️⃣ 1 kèm 1 Tiếng Anh Theo Sách Giáo Khoa:

https://tinyurl.com/1kem1TiengAnhtheoSachGiaoKhoa

7️⃣ Học Kèm Tiếng Anh Theo Nhóm:👇

https://tinyurl.com/KemtheoNhom

👉Còn nửa ! sẽ update liên tục