hình ảnh
môn học mà tui ghét nhất vì không bao giờ bật xa được.