hình ảnh
ngồi học như thế này tránh tình trạng copy. chia bàn như khi ngồi 4 người 1 bàn hihi