hình ảnh
Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy.
Mark Twain