Có lẽ lòng kiên nhẫn của bạn cũng giống như cây kim vậy, mài lâu ất sẽ mòn