Quy định đổi Giấy phép lái xe hiện hành qua chất liệu PET tuy đã tiến hành từ năm 2014, nhưng đến nay nhiều người vẫn chưa rõ. Xin nhắc lại với mọi người là chuyển đổi giấy phép lái xe trường hợp này là
"bắt buộc" và theo lộ trình!

Có thể vào đây để thực hiện chuyển đổi trực tiếp trên mạng.