Cuốn từ vựng này gồm rất nhiều chủ đề trong cuộc sống, được minh hoạ với những hình ảnh màu sắc đẹp.

Link (66 MB, sống không quá 31/07/2006):


http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=B315BE1E3A15D737


--