Bồ tát có trí tuệ nên biết sợ, biết tránh ngay những sai lầm từ rất sớm.


Chúng sinh si mê nên không biết sai, phải đợi khi quả báo đau khổ đến mới kinh sợ.


Bồ tát có trí tuệ nên mỗi việc làm ở hiện tại đã nhìn thấu nhân quả của tương lai.


Chúng sinh si mê nên không nhìn thấy quả báo ở tương lai, chỉ tìm vui trong hiện tại là đủ - (mải vui cho trọn đêm nay...) 


Bồ tát an vui trong hiện tại, nhưng luôn nhìn thấy tương lai, do đó sẽ cẩn thận dè dặt trong hiện tại.


Chúng sinh vui với hiện tại rồi không lường được hậu quả của tương lai nên buông thả luôn trong hiện tại.

Thế nên ta cẩn thận khi nghe mời gọi sống trong hiện tại trọn vẹn.

BTCN

hình ảnh