Chao moi Nguoi,Minh dg sông o my,hiên Minh dang làm giây to bao lanh cho Nguoi thân o viet nam sang my.Minh danh rât cân Nguoi co-sign xin moi Nguoi giup do,xin hâu ta,cam on moi ngoi da doc tin.Dia chi email cua minh: imissyou2211@gmail.com