Mỗi khi nghe tiếng rao là xách ve chai, lông vịt, dép rách, xô bể chậu lủng rượt theo cô chú bán si rô đá bào, cà lem. Thề là đang ngủ trưa nhưng nghe tiếng rao là dựng đầu chạy thụt mạng, chạy tới nơi mới nhớ ra chưa lấy ve chai lông vịt đổi ly đá bào 🤣🤣🤣😃

Loading interface...