Mình mới coi clip của một anh người Mỹ đang ở Việt Nam. Ai cũng có thế giới quan và ý kiến riêng. Nhưng có nhiều phát ngôn khiến mình khó hiểu.

* “Y tế Việt Nam tốt hơn Mỹ.”


* “Việt Nam là miền đất cơ hội. Giấc mơ Mỹ đã chết.”


* “Người Việt Nam hạnh phúc.”