Tiếp tục cùng Thích Phản Biện soi quá trình học TS của NCS Vương Tấn Việt ở ĐH Luật HN, xem có gì hay?