Hiện em đang cần thu thập dữ liệu khảo sát phục vụ cho mục đích nghiên cứu về ý định tiết kiệm điện của người tiêu dùng! Hi vong anh/ chị và các bạn lướt qua có thể giúp em hoàn thành bảng khảo sát https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSVcEMGKqktaj6GJZS2XZ3JB1sHbQHvDzy6_wWzFgsp5SQKg/viewform