Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, kết quả DIỆT VONG?[ KienThucNe]