Công ty MLM (multi-lever marketing) này từng bị cấm tại Trung Quốc. Mời các mẹ xem các link dưới đây. Xin hãy chia sẻ với mọi người về thông tin này. Chính phủ Việt Nam cũng nên xem xét ràng buộc chặt chẽ với những công ty này.In pursuit of the almighty dollar VideoIn pursuit of the almighty dollar transcript


Amway/Alticor/Quixtar Sucks!


Four Lies about MLM