xin giáo sư cho cháu biết nêm uống viên sắc xuân lúc no hay đói là tốt,