hình ảnh
Mạng sống của họ cũng quý giá như của chúng ta