Tại sao ngày xưa nhiều con vẫn nuôi được. Bạn nghĩ sao