Hình ảnh bé đạp khi siêu âm tuân thứ 12. Bé chơi vui vẻ. 

https://youtu.be/BWlxfxIbSZM