Cách vẽ góc và đo góc

Link bài tập sau khi xem

https://youtu.be/DxLtWRfrWgo