Trong gia đình, cần xây dựng 1 bộ quy tắc cụ thể, ai sai đều bị phạt dù là bất kể thành viên nào. Chính gia quy sẽ giúp con giữ mình trong vòng kiểm soát hợp lý của gia đình.