Ít người biết thơ ông nhưng nhiều người biết 2 câu "thơ" này

"Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý

Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do"

Nếu nói theo N10TV thì đây là nhà thơ phản động, "Phản động Ưu tú", "Phản động Nhân dân". Mà phải nói là ông "phản động" thiệt.

Sài Gòn xưa có 2 con đường nêu cao giá trị nhân văn là đường Công Lý và đường Tự Do. Sau "giải phóng", đường Công Lý bị thay tên thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Tự Do bị thay tên thành đường Đồng Khới. Nói về thay đổi tên đường, nhưng đồng thời cũng mỉa mai về 2 sự kiện lịch sử là phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa và phong trào Đồng Khởi đã thủ tiêu 2 giá trị công lý và tự đo. Nếu nói cho đủ thì có Thống Nhất mà mất Độc Lập, tức là tên dinh Độc Lập đổi tên thành dinh Thống Nhất.

Độc lập, Tự do, Công lý... từ ngày đó, đã không còn nữa.

Tương truyền kể rằng sau 75, các ông lớn phía bắc vào Sài Gòn chiêu dụ nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nhưng bị ông từ chối. Ông đã phê phán đến rát mặt nhà thơ Tố Hữu khi bình phẩm bài thơ Khóc Stalin. Sau đó ông bị đưa đi "cải tạo" cho đến khi gần chết.

https://tuoitre.vn/vu-hoang-chuong-tung-duoc-de-cu-giai-nobel-van-hoc-20230211154512635.htm